ZGODNOŚĆ Z KODEKSEM PRZEJRZYSTOŚCI (INFARMA)

  1. Polskie Towarzystwo Urologiczne, wychodząc naprzeciw firmom zrzeszonym w INFARMIE, oświadcza, że z odpowiednim wyprzedzeniem wystąpi do INFARMY o wydanie certyfikatu (tzw. Certyfikacja wydarzeń naukowych online).
  2. Wszyscy uczestnicy Kongresu otrzymają identyfikatory. Ich wzory graficzne będą uzależnione od statusu uczestnika (identyfikator dla osób uprawnionych do wystawiania recept i prowadzących obrót produktami leczniczymi będzie się różnił od identyfikatorów pozostałych uczestników, np. przedstawicieli firm, pielęgniarek).
  3. Organizator Kongresu prześle przed Kongresem wzory identyfikatorów do firm zrzeszonych w INFARMIE.
  4. PTU jako beneficjent środków finansowych przekazanych przez firmy zrzeszone w INFARMIE, wyraża zgodę na publikację danych o transferze środków finansowych.
  5. PTU oświadcza, że środki przekazane przez Firmy będące członkami INFARMY nie zostaną wykorzystane na pozamerytoryczne elementy programu.